Olimpiada de Matematică

OLIMIPADA DE MATEMATICĂ ETAPA JUDEŢEANĂ/ A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Anul școlar 2021-2022

Pentru buna organizare și desfășurare a Etapei județene/ sectoarelor Municipiului București a Olimpiadei de Matematică, facem următoarele precizări:

  • Listele cu elevii participanți la Olimpiada de Matematică se vor afișa joi 24 martie la avizierul fiecărui centru de concurs.
  • Proba se va desfășura în data de 26 martie 2022, la ora 10:00.
  • Elevii se vor prezenta la centrele de concurs în intervalul orar 9:00 – 9:30, având asupra lor un document de identitate ( carnet elev vizat, cu poză sau CI/pașaport).

 

  • La nivelul fiecărei clase la care se desfășoară competiția (clasele V – XII), proba de concurs este probă scrisă, cu 4 probleme, pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor. Fiecare subiect are un punctaj maxim de 7 puncte. Nu se vor acorda puncte din oficiu.

(1) La clasele V-VI, proba scrisă are durata 150 de minute (incluzând 30 de minute pentru eventualele întrebări)
(2) La clasele VII-XII, proba scrisă are durata de 210 minute (incluzând 30 de minute pentru eventualele întrebări)

  • Criteriile de calificare sunt conform art.13 din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr.25751/21.02.2022.
  • La momentul finalizării probei, la fiecare centru de concurs vor fi afișate prevederile privind etapa de contestații.

CENTRELE DE CONCURS

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

SECTOR 1

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” – clasele V-VI

Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu” – clasele VII-VIII

SECTOR 2

Școala Gimnazială Nr.56 – clasele V-VIII

SECTOR 3

Școala Gimnazială Nr.195 – clasele V-VI

Școala Gimnazială ”Federico Garcia Lorca” – clasele VII-VIII

SECTOR 4

Școala Gimnazială Nr.97 – clasele V-VIII

SECTOR 5

Școala Gimnazială Nr.150 – clasele V-VIII

SECTOR 6

Colegiul Național ”Elena Cuza” – clasele V-VIII

SUBIECTE ȘI BAREME
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București

REZULTATELE INIȚIALE OBȚINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADA DE MATEMATICĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ / SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Rezultatele și codul aferent fiecărui elev a fost transmis către secretariatul unității de învățământ unde elevul este înmatriculat.

În cazul în care aveți dificultăți în identificarea codului personal, vă puteți adresa în scris pe adresa de e-mail: olimpiada_matematica@scoala56.com

REZULTATELE LA CONTESTAȚII OBȚINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADA DE MATEMATICĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ / SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Rezultatele și codul aferent fiecărui elev a fost transmis către secretariatul unității de învățământ unde elevul este înmatriculat.

În cazul în care aveți dificultăți în identificarea codului personal, vă puteți adresa în scris pe adresa de e-mail: olimpiada_matematica@scoala56.com

REZULTATELE FINALE OBȚINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADA DE MATEMATICĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ / SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Rezultatele și codul aferent fiecărui elev a fost transmis către secretariatul unității de învățământ unde elevul este înmatriculat.

În cazul în care aveți dificultăți în identificarea codului personal, vă puteți adresa în scris pe adresa de e-mail: olimpiada_matematica@scoala56.com

INFORMAȚII DESPRE ETAPA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A EVENTUALELOR CONTESTAȚII

INFORMAȚII DESPRE STABILIREA NUMĂRULUI DE LOCURI PENTRU ETAPA NAȚIONALĂ

EXTRAS DIN REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

V. Stabilirea numărului de locuri pentru etapa națională
ART. 13
(1) Punctajul minim de calificare la etapa națională a ONM este de 40% din punctajul general maxim posibil (28 de puncte în condițiile probei specifice formate din 4 probleme, la care punctajul maximum pe problemă este de 7 puncte, respectiv 20 de puncte pentru clasele V-VI și 24 de puncte pentru clasele VII-XII, în cazul instrumentului de evaluare de tip test-grilă cu itemi cu alegere multiplă).

(2) În vederea constituirii loturilor județene/ale municipiului București, pentru etapa națională a ONM:

(a) se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu și pentru fiecare dintre județe/sectoarele municipiului București, în total 47 de locuri/an de studiu la nivel național; locul este atribuit primului clasat la anul de studiu în județ/sectorul municipiului București în clasamentul final al etapei județene/a sectoarelor municipiului București a ONM, în condiții respectării condiției de punctaj minim de calificare; în cazul în care la nivelul județului/sectorului municipiului București nu există participanți care să întrunească această condiție, locurile astfel disponibilizate vor fi adăugate la locurile suplimentare prevăzute la lit. (b).

(b) se atribuie un număr de 43 de locuri suplimentare la nivel național/an de studiu, atribuirea locurilor realizându-se în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după atribuirea locurilor prevăzute la lit. (a).

(c) pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale şi ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare pe locurile suplimentare nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentului regulament.

(d) în cazul în care, la etapa națională a ONM, la unul sau mai mulți ani de studiu, locurile prevăzute la lit. (a) și (b) nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, la propunerea președintelui Comisiei naționale pentru coordonarea competițiilor școlare și cu aprobarea ministrului educației.

(3) În condițiile în care, pentru un an de studiu la nivel național, sunt doi sau mai mulți elevi care au obținut punctajul general maxim posibil, toți acești elevi vor avea atribuite locuri în loturile județelor/sectoarelor municipiului București, fie pe locul anului de studiu și al județului/sectorului municipiului București, prevăzut la alin. (2), lit. (a), fie pe locurile suplimentare ale anului de studiu, prevăzute la alin (2), lit. (b), și cu respectarea prevederilor alin. (2), lit. (c) și (d).

(4) În situația în care cel puțin doi elevi din același județ/ sector al municipiului București s-au clasat pe locul I la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale , mai mici decât punctajul general maxim posibil, la același an de studiu, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii de departajare. Departajarea se face după următoarele criterii: în cazul instrumentului de evaluare constituit din 4 probleme la care punctajul maxim pe problemă este de 7 puncte, criteriile se referă, în ordine, la numărul problemelor notate cu 7 puncte, la numărul problemelor notate cu 6 puncte, la punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un județ/sector al municipiului București vor participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului/sectorului municipiului București, această probă reprezentând și criteriul de departajare pentru situația în care proba specifică a etapei OMN s-a desfășurat în baza unui test-grilă cu itemi cu alegere multiplă, implicând corectarea automată a lucrărilor. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va elabora subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (2), lit. (a).

(5) În condițiile în care sunt parcurse, după caz, etapele de constituire a loturilor județene/ale sectoarelor municipiului București, prevăzute anterior la prezentul articol, și pe ultima/ultimele poziții eligibile corespunzătoare locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a clasamentului național la un an de studiu există elevi cu același punctaj final, mai mic decât punctajul general maxim posibil și aceștia sunt în număr mai mare decât numărul pozițiilor eligibile, în acest caz tuturor acestor elevi li se vor atribui locuri în loturile județelor/sectoarelor municipiului București, în conformitate cu prevederile alin (2), lit. (c) și (d).

ART. 14
(1) În cazul în care elevi calificați pentru etapa națională a ONM nu pot participa, din diferite motive comunicate în timp util Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București, la această etapă, locurile acestora vor fi luate de către elevii aflați pe locul următor în clasamentul național, de la același an de studiu/clasă, la propunerea președintelui Comisiei centrale a ONM.

(2) În situația menționată la alin. (1), elevul dă o declarație scrisă în care precizează că renunță la locul obținut în lotul județului/al sectorului municipiului București, cu cel puțin 7 zile înainte de data de susținere a primei probe din cadrul etapei naționale a ONM. Dacă elevul renunță la locul obținut în lotul județului/al sectorului municipiului București cu mai puțin de 7 zile înainte de data de susținere a primei probe din cadrul etapei naționale a ONM, locul acestuia nu se va redistribui și se anulează/pierde.

Contact
  • Bld. Pache Protopopescu 109A, Sector 2
  • Metrou: Iancului; Autobuze:135,311,655; Tramvaie: 1,46
  • (021) 2524125
  • scoalajosemarti@yahoo.com