Admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Extras din METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN CLASELE A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ

 

Articolul 1 (1) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

(2) Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică și elevilor care au studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.
(3) Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția, conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4),(5) și (6) din Ordinul MEC nr.
5457/2020, cu modificările ulterioare.
(4) Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).
(5) Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie. Fișa se completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului.
(6) Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menționată la alin. (5) anexează fișei de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, prevăzute la art.3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie documente (adeverințe de la organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă, foi matricole de la unitățile de învățământ din altă țară sau de la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări etc.) care să valideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.
(7) Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), depun la secretariatul unității de învățământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, un portofoliu al cărui conținut și punctaj sunt prevăzute în Anexa D la prezenta metodologie. Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant legal se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de elev și de părinte/reprezentatul legal al acestuia, privind proprietatea intelectuală a conținutului acestui document.
(8) Punctajul minim pentru ca un elev aflat în situația prevăzută la alin. (7) să fie admis este de 60 de puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la 10.
(9) La proba de evaluare a portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la alin (7) nu se admit contestații.

Articolul 2(1) Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, precum și evaluarea portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7), se realizează la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie
internă, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, valabilă și pentru anul școlar 2021-2022.
Articolul 3(1) Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face prin transmiterea, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de email/adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea
de învățământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, a următoarelor documente, după caz:
a) pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie;
b) pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform
modelului din Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine; în situațiile excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația respectivă, se depune
adeverința eliberată de instituția/organizația care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute;
c) pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie și fișa de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la prezenta metodologie.
Fișa, asumată prin semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, este însoțită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare;
d) pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (7): cererea de evaluare, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie, portofoliul și declarația pe propria răspundere, conform modelului din Anexa D la prezenta metodologie.

(2) Toate documentele scanate se vor arhiva într-un fișier denumit: Nume Prenume Elev_adm9_2021.

(3) În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea documentelor la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează, prin telefon sau e-mail, unitatea de învățământ cu privire la intenția de depunere a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se poate realiza informarea telefonică sau prin e-mail, accesul se va face conform planificării generale realizate de unitatea de învățământ.
Articolul 4 (1) Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, menționate la art. 1 alin. (1) din prezenta metodologie, se afișează, în perioada
prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităților de învățământ gimnazial care au avut candidați pentru această probă. Articolul 5 (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.
(2) Acești candidați își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul de competențe lingvistice în condițiile prevăzute la art. 3.

LISTA EXAMENELOR CU RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎN LIMBI STRĂINE, CARE POT FI RECUNOSCUTE ŞI ECHIVALATE CU PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ STUDIATĂ PE PARCURSUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT

CEREREA DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎN LIMBI STRĂINE/A REZULTATELOR LA OLIMPIADE ȘCOLARE CU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV

Contact
  • Bld. Pache Protopopescu 109A, Sector 2
  • Metrou: Iancului; Autobuze:135,311,655; Tramvaie: 1,46
  • (021) 2524125
  • scoalajosemarti@yahoo.com