Anul școlar 2022-2023

Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze

Rezultatele la Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze - 30 iunie 2021

Anunț – Etapa de contestații

 

1. Reevaluarea unei lucrări scrise poate fi solicitată, după afișarea
rezultatelor inițiale, prin cerere tip (ANEXA 5 la Procedura ISMB Nr.
13811/19.05.2022) depusă la secretariatul unității de învățământ la care
elevul a susținut testul, MIERCURI, 15 IUNIE 2022, în intervalul orar
12:00 – 17:00.  Elevii minori pot depune contestații numai însoțiți de
părinte/tutorele legal instituit.
2. Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.

3. Punctajul obținut în urma reevaluării reprezintă nota finală.

Anexa 5 – Cerere reevaluare

GRAFICUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A TESTULUI DE COMPETENŢE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN
CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE
CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, AN ȘCOLAR 2022-2023
 

30 mai – 02 iunie 2022

 

 

Înscrierea candidaților pentru testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne

Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne

 

9 iunie

 

 

Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul

*Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze în planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023.

 

15 iunie Afișarea rezultatelor inițiale la testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

 

Depunerea contestațiilor la proba scrisă a testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, la unitatea de învățământ în care elevul a susținut testul

16 iunie  

Rezolvarea contestațiilor

 

17 iunie Afișarea rezultatelor finale la testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Cerere de înscriere (Anexa 6);
 • Cerere de echivalare (Anexa 1), dacă este cazul;
 • Adeverință care să ateste că elevul a promovat clasa a IV-a (pentru elevii care provin din alte unități de învățământ).

Rezultatele la Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze - 30 iunie 2021

Varianta de subiect și baremul de evaluare pentru Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze - 30 iunie 2021

               Clasele cu predare intensivă a limbii engleze se organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017, cu modificările aduse prin O.M.E nr. 3691/19.04.2021, ale Notei M.E.C nr. 24676/25.01.2021 referitoare la studiul limbilor moderne în regim intensiv și bilingv, ale Procedurii M.E.N. nr. 32530/27.05.2019 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, cu modificarile aduse prin O.M.E. nr. 3691/19.04.2021, ale Adresei M.E. nr. 2555/DGIP/27.04.2021, privind susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a, precum și cu prevederile în vigoare privind elaborarea ofertei educaţionale pentru clasa a V-a şi cu aprobarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

               Conform prevederilor Art. 128(7) din Regulamentul – cadru de Organizare și Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar, anexa la O.M.E.N nr. 4797/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Art. 7 din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017, cu modificările aduse prin O.M.E nr. 3691/19.04.2021, elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, au susținut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior, sunt admişi fără a mai susţine testul de competență lingvistică la limba modernă respectivă, prin recunoaștere și echivalare, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii susțin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe a limbii respective.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR și DEPUNEREA CERTIFICATELOR/DIPLOMELOR

(a) Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze se face de către părintele/tutorele/reprezentantul legal instituit, în baza unei cereri-tip (ANEXA 7) adresată președintelui Comisiei de înscriere.

 (b) Solicitarea, în cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului, pe bază de cerere scrisă (ANEXA 1), a recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limba engleza cu Testul de competență lingvistică.

(c) Depunerea de copii „conform cu originalul” ale documentelor/certificatelor/diplomelor obţinute sau depunerea adeverinței eliberate de instituția/organizația respectivă, însoțită de fișa rezultatelor obținute, în vederea recunoaşterii şi echivalării.

(d) Documentele vor fi depuse, conform graficului:

 • personal la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 56 de către părinte/reprezentantul legal al elevului, zilnic în intervalul orar 8:00 – 16:00. În data de 29.06.2021, cererile vor fi depuse în intervalul orar 8:00 – 12:00;

sau

 • transmise prin e-mail la adresa scoalajosemarti@yahoo.com, având ca subiect Intensiv engleză clasa a V-a și în atașament documentele scanate într-un singur fisier .pdf denumit cu numele candidatului.

 

PROBELE DE CONCURS ȘI STRUCTURA SUBIECTELOR

1) Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză şi a cunoştinţelor acumulate de către elevi în clasele a III-a și a IV-a și constă dintr-o probă scrisă.

2) Durata probei scrise este de 50 minute.

 1. Proba scrisă constă în redactarea unui text de 50-75 cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze atât capacitatea de exprimare în scris, cât și însușirea principalelor funcții comunicative/acte de limbaj, conform standardelor curriculare de performanță prevăzute de programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a, în vigoare.
 2. Pentru proba scrisă se asigură un număr de minimum 5 si maximum 10 variante de subiect.
 3. Subiectele, precum şi baremele de evaluare pentru Testul de competență lingvistică sunt elaborate, în baza procedurii M.E.N nr. 32530/27.05.2019 privind organizarea și desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, cu modificările aduse prin O.M.E. nr. 3691/19.04.2021, de către Comisia de organizare și evaluare din unitatea de învăţământ și aduse spre AVIZARE inspectorilor pentru limbi moderne.

EVALUAREA PROBELOR ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR

1) Răspunsul candidaţilor este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum urmează:

2) La finalizarea probei, afișarea rezultatelor se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea codurilor alocate candidaților.

3) Afișarea rezultatelor înainte de contestaţii se face conform graficului de desfășurare a testului, la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ.

CONTESTAŢII

1) La proba scrisă, eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere tip (ANEXA 6), la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 56 în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.

2) Intervalele orare în care se primesc cererile pentru reevaluarea lucrărilor vor fi clar precizate.

3) La depunerea contestaţiilor, candidaţii, prin părinţii/tutorii/reprezentanţii legal instituiţi ai acestora, pot solicita vizualizarea lucrărilor pe bază de cerere tip (ANEXA 5). Vizualizarea se va realiza în prezenţa unuia dintre membrii comisiei de organizare și evaluare. În urma vizualizării, părinţii, tutorii sau reprezentanţii legal instituiţi ai candidaţilor pot renunţa la cererea de reevaluare.

4) Punctajul obţinut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.

5) Afișarea rezultatelor finale (de după contestaţii), la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ, se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

CALENDARUL TESTULUI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE

1) Testul de competență lingvistică se desfășoară, conform prevederilor Adresei M.E. nr. 2555/DGIP/27.04.2021 privind susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a, în perioada 28 iunie-16 iulie 2021. Școala Gimnazială Nr. 56 va transmite inspectorului școlar pentru limbi moderne I.S.M.B., până la data de 11.06.2021, graficul desfășurării testului, incluzând și etapa de contestaţii, precum și criteriile suplimentare de admitere sau departajare.

2) Punctajul minim de admitere în clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze este de 60 de puncte.

3) În cazul în care pe ultimul loc admisibil se află mai mulți elevi cu același punctaj, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

 1. punctajul obținut la Language accuracy
 2. punctajul obținut la Register and vocabulary.

 

4) Graficul de desfășurare a Testului de competență lingvistică este următorul:

14-29 iunie 2021*, ora 8:00 – 16:00  – Înscrierea candidaților

*În data de 29 iunie 2021 înscrierea candidaților se face în intervalul orar 8:00-12:00.

30 iunie 2021, ora 9:00 – Desfășurarea Testului de competență lingvistică

1 iulie 2021, ora 12:00 – Afișarea rezultatelor inițiale (înainte de contestații)

1 iulie 2021, în intervalul orar 12:00 – 16:00 și 2 iulie 2021,  în intervalul orar 8:00 – 12:00 – Depunerea contestațiilor

5 iulie 2021, ora 16:00 – Afișarea rezultatelor finale

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Cerere de înscriere (Anexa 7);
 • Cerere de echivalare (Anexa 1), dacă este cazul;
 • Adeverință care să ateste că elevul a promovat clasa a IV-a (pentru elevii care provin din alte unități de învățământ).
Contact
 • Bld. Pache Protopopescu 109A, Sector 2
 • Metrou: Iancului; Autobuze:135,311,655; Tramvaie: 1,46
 • (021) 2524125
 • scoalajosemarti@yahoo.com