Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

Perioada Evenimentul
Pregătirea înscrierii în învăţământul primar
25 martie 2024 Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală”, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare
26 martie 2024 Postarea pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.019/2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024 inclusiv şi care nu au frecventat grădiniţa din motive legate de boală, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate.
Afişarea programului de evaluare a copiilor la avizierul şi pe site-ul CJRAE/CMBRAE
Postarea pe site-ul inspectoratelor şcolare, respectiv al unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.019/2024) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădiniţa şi care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024 inclusiv
27 martie 2024 Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliul reprezentativ al părinţilor – după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar, şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi
28 martie-
10 aprilie 2024
Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.019/2024;
• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
• desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
• soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.
11 aprilie 2024 Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau CJRAE/CMBRAE către comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti.
Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar
11 aprilie-
14 mai 2024
Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe propria răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă
Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică.
N O T Ă:
Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență.
Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare în alte unități de învățământ care au spații disponibile.
Formațiunile de studiu în care sunt cuprinși copii care nu pot fi deplasați sau care necesită tratament continuu, ca urmare a unor afecțiuni medicale, vor funcționa în spațiul care să țină cont de susținerea nevoilor de ordin medical.
Prima etapă de înscriere în învăţământul primar
14 mai-
17 mai 2024
Procesarea de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie
NOTĂ:
Inspectoratele şcolare pot decide extinderea activităţii didactice în situaţia unităţilor de învăţământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unităţi de învăţământ care au spaţii disponibile.
20 mai-
27 mai 2024
Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază
Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază
28 mai 2024 Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie
29 mai 2024 Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere
A doua etapă de înscriere în învăţământul primar
30 mai 2024 Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar
Informarea Ministerului Educaţiei de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi transfer de documente online, după caz.
31 mai-
7 iunie 2024
Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă
10 iunie-
14 iunie 2024
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor
17 iunie – 21 iunie 2024 Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă
21 iunie 2024 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare
1 septembrie-
8 septembrie 2024
Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului